Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Súťažný poriadokÚpravy v SP 2007 sú v § 7, § 9, § 11, § 15; doplnené “Etické pravidlá…”.


§1 Úvodné ustanovenia

Vymedzenie platnosti a pôsobnosti
 1. Tento súťažný poriadok vydáva Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO.

 2. Súťažný poriadok sa vzťahuje na všetky súťaže disciplín STO D IDO na území Slovenskej republiky. POZOR – súťaže Medzinárodnej tanečnej organizácie (International Dance Organization; ďalej len IDO) sa riadia poriadkami IDO, zverejnené na www.ido-dance.com

 3. Členovia STO D IDO sa nemôžu bez povolenia Prezídia STO D IDO zúčastniť súťaže v disciplínach STO D IDO vyhlásenej nečlenom STO D IDO.

 4. Ak sa súťaže vyhlásenej STO D IDO zúčastnia nečlenovia, musia zaplatiť štartovný poplatok podľa ustanovení Finančného a Príspevkového poriadku.

 5. Členovia STO D IDO sa môžu zúčastniť súťaží v plesových choreografiách poriadaných Slovenským zväzom tanečného športu.

§2 Formy a druhy súťaží

 1. Súťažný rok trvá od 1. januára do 31. decembra daného kalendárneho roka.

 2. Súťažné formy.
  1. Súťaže jednotlivcov.
  2. Súťaže dvojíc (duo), pričom dvojicu (duo) môžu tvoriť žena + žena, muž + muž.
  3. Súťaže párov, pričom pár tvorí muž + žena.
  4. Súťaže skupín. Skupinu tvorí 3 - 7 osôb.
  5. Súťaže formácií. Formáciu tvorí 8 - 24 osôb.
  6. Súťaže produkcií . Produkciu tvorí minimálne 25 osôb
  7. Podľa spôsobu sú súťaže:
   1. uzatvorené - s účasťou len pozvaných;
   2. otvorené - s účasťou všetkých prihlásených.
  8. Súťaže družstiev.

 3. Podľa označenia sú:
  1. majstrovstvá - nominačné, medzinárodné, celoštátne;
  2. pohárové, veľké ceny, ceny a pod.;
  3. s medzinárodnou účasťou, medzinárodné;
  4. družobné;
  5. regionálne, medziklubové, vnútroklubové.

§3 Nominácie

 1. Nomináciu:
  1. Nomináciu na súťaž IDO (prípadne súťaž v disciplíne IDO organizovanej iným národným zväzom IDO, napr.ČMTO, MTO…) získa tanečník, dvojica, pár, skupina, kolektív na nominačnej súťaži STO D IDO.
  2. Nomináciu na MSR vo vybraných tanečneých disciplínach (pozri § 9, bod 9) získa tanečník, dvojica, pár na základe výsledkov Slovenského pohára 2005 a prípadne výsledkov nominačnej/kvalifikačnej súťaže STO D IDO (pozri § 9, bod 9)


 2. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (predošlé medailové umiestnenia na majstrovstvách Európy , majstrovstvách sveta a pod.) nominácia môže byť pridelená rozhodnutím Prezídia STO D IDO.

 3. Nominácia v danej tanečnej disciplíne je neprenosná do inej tanečnej disciplíny.

 4. V prípade nezáujmu nominovaného o súťaž môže byť nominácia presunutá na nasledovného v poradí z nominačnej súťaže.
  1. Každá nominácia na súťaž IDO musí byť schválená Prezídiom STO D IDO.


 5. Nomináciu v kolektívnych tanečných disciplínach získava kolektív-súbor bez ohľadu na následné personálne a choreografické úpravy danej choreografie.

 6. V tanečných disciplínach jednotlivcov, dvojíc a párov získava nomináciu konkrétny tanečník, resp. tanečníci, bez ohľadu na klubovú príslušnosť, s možnosťou úpravy choreografie svojho vystúpenia.

 7. Záujem o nomináciu na súťaž tanečník alebo súbor potvrdí prostredníctvom Informačného systému (ďalej iba IS) ) prihlasením na stránke STO D IDO / prihlasovanie na súťaže (www.stodido.sk).

 8. "Defending Champion": Majster Európy alebo majster sveta (jednotlivec, pár, dvojica, skupina, formačný kolektív) má právo na nasledujúcich majstrovstvách Európy , resp. sveta svoj titul majstra v danej tanečnej discipline a vekovej kategórii obhajovať a nastúpiť do súťaže aj bez účasti na národnej nominačnej súťaži a nad rámec počtu možných nominovaných z krajiny.
  1. Ak tanečník (jednotlivec, pár, dvojica) nemôže obhajovať svoj titul z dôvodu postupu do staršej vekovej kategórie , môže tento titul obhajovať v zodpovedajúcej vekovej kategórii (Wild Card) a nad rámec počtu možných nominovaných z krajiny..

§4 Prihlasovanie, schvaľovanie, pozývanie na súťaže

 1. Prihlasovanie súťaží.
  1. Prihlasovanie je povinné pre všetky súťaže okrem vnútroklubových.
  2. Organizátor prihlasuje súťaž na Prezídium STO D IDO zaslaním propozícií súťaže v dvoch exemplároch.
  3. Propozície musia byť zaslané na schválenie na predpísanom formulári, ktorý vydáva Prezídium
   1. najmenej 8 týždňov pred termínom ostatných súťaží;
   2. najmenej 4 mesiace pred termínom medzinárodnej súťaže, alebo súťaže s medzinárodnou účasťou;
  4. Schválené propozície vráti Prezídium do 14 dní od dňa obdržania.

 2. Schválenie súťaže.
  1. Usporiadať súťaž je možné len s povolením Prezídia.
  2. Súťaže podľa § 2, bodu 3.1. a 3.3. môžu byť povolené najneskôr 4 mesiace pred termínom súťaže.
  3. Súťaže podľa § 2, bodu 3.2. môžu byť povolené najneskôr 8 týždňov pred termínom súťaže.
  4. Pri neúplných údajoch v prihláške súťaže nemusí byť súťaž povolená.

 3. Publikovanie termínu.
  1. Súťaže podľa § 2, bodov 3.1., 3.2., 3.3. musia byť publikované cestou Prezídia STO D IDO.

 4. Pozývanie na súťaž. Nominovanie a menovanie funkcionárov a činovníkov
  1. Funkcionárov súťaže nominuje:
   1. Prezídium pre medzinárodné majstrovstvá, európske a svetové poháre na území SR, majstrovstvá republiky , pohárové súťaže a veľké ceny.
   2. Usporiadateľ pre všetky ostatné súťaže.
  2. Porotcu nominuje:
   1. Prezídium STO D IDO sekretariátu IDO pre všetky medzinárodné majstrovstvá, svetové a európské poháre.
   2. Prezídium pre majstrovstvá Slovenskej republiky , medzinárodné súťaže a pre všetky ostatné súťaže.
   3. Prezídium menuje vedúceho výpravy na súťaže IDO
  3. Zahraniční porotcovia môžu byť pozvaní len cestou Prezídia STO D IDO.
  4. Tanečníci sú pozývaní:
   1. Prezídiom na medzinárodné súťaže.
  5. Zahraniční tanečníci môžu byť pozvaní na súťaž poriadanej na Slovensku len cestou Prezídia.
  6. K pozvánke na súťaž musia byť priložené schválené propozície súťaže.

 5. Potvrdenie účasti na súťaži.
  1. Potvrdenie účasti tanečníka alebo kolektívu na medzinárodnej majstrovskej súťaži sa môže uskutočniť len cestou Prezídia STO D IDO.
  2. Termín uzávierky prihlášok účasti je podľa oznámenia v propozíciách.
  3. Po termíne prihlášok účasti nie je dôvod pre dodatočné prihlásenie.
  4. Neúčasť v súťaži po záväznom prihlásení na stránke STO D IDO je nutné písomne oznámiť okamžite určenému zástupcovi organizátora súťaže na území SR a Prezidentovi STO D IDO v prípade súťaží v zahraničí. (pri nesplnení viď Kárny poriadok článok IV.bod1,j)
  5. Členovia STO D IDO sú povinní oznámiť Prezídiu plánovanú účasť na otvorených medzinárodných súťažiach minimálne 14 dní pred konaním súťaže
  6. Po ukončení súťaže sú povinní písomne do 14 dní oznámiť oficiálne výsledky Prezídiu STO D IDO
  7. Po zaslaní záväznej prihlášky na súťaž STO D IDO je zodpovedný zástupca klubu povinný, v prípade nepredvídaných okolností písomne alebo telefonicky oznámiť určenému zástupcovi organizátora dôvod neúčasti najneskôr do termínu ukončenia prezentácie

 6. Náhrady.
  1. Náhrady pre súťažiacich musia byť presne uvedené v pozvánke. Bez týchto údajov nemôže byť súťaž povolená.
  2. Pre medzinárodné súťaže a majstrovstvá sú garantované náhrady podľa predpisov sekretariátu IDO.

 7. Štartovné náležitosti
  1. Na súťažiach možno vyberať štartovný poplatok. Maximálnu výšku poplatku určuje na súťažný rok Prezídium. Štartovný poplatok ostáva u usporiadateľa súťaže a použije sa na krytie nákladov spojených so súťažou (viď Finančný poriadok).

 8. Súťažná dokumentácia
  1. Zodpovedný zásupca súboru a porota majú právo po súťaži nahliadnuť do súťažných tabuliek a protokolov.
  2. Vedúci súťaže musí do 3 dní po uskutočnení súťaže zaslať Prezídiu:
   1. Správu o súťaži, v ktorej uvedie všetky mimoriadne okolnosti, pripomienky a rozhodnutia vedúceho súťaže doplnené o odôvodnenie.
   2. Tabuľky hodnotenia a sčítavania.
   3. Opravený program a štartovnú listinu.
  3. Po každej súťaži je organizátor povinný odovzdať správu s určením organizátora, dátumom, miestom a druhom súťaže, tanečných disciplín, počtom zúčastnených súborov, počtom tanečníkov a funkcionárov (predpísaný formulár)
 9. Vedúci výpravy STO D IDO na súťažiach IDO
  1. je prítomný na každej súťaži IDO
  2. je jediným hovorcom slovenskej výpravy (aj vo veci požiadaviek, protestov, a pod.)
  3. registruje na súťaži IDO členov súťažnej reprezentačnej výpravy
  4. je kontaktnou osobou medzi členmi súťažnej reprezentácie a organizátorom, Supervisorom, Chairman of Judges a ďalšími členmi organizačného štábu na súťaži IDO

§5 Súťažiaci

 1. Pre medzinárodné súťaže musí vlastniť každý súťažiaci medzinárodnú licenciu IDO (viď. Príspevkový poriadok).

 2. Pre ostatné súťaže musí vlastniť každý účastník preukaz STO D IDO. Pre súťažiaceho bez tohto preukazu platí § 4, bod 7.1.

 3. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do kategórií:
  1. Deti - do 11 rokov (DVK)
  2. Juniori - 12 - 15 rokov (JVK)
  3. Dospelí - 16 až 49 rokov (HVK)
   1. Kategória dospelých môže byť rozdelená na : dospelí I. (16-34) a dospelí II. (35-49 rokov)

  4. Seniori - 50 a viac rokov
   Pozn. Na súťažiach IDO je vekové vymedzenie seniorov a starších dospelých upravené pre jednotlivé disciplíny a skupiny disciplín (Performing Arts/Street Dance/Couple Dances), (Street disciplíny Od 30 rokov Adult II; Tap Adult II 35-59 rokov, Seniori 60 a viac; Belly Dance seniori 55 a viac)
  5. Rozhodujúci je vek dosiahnutý v roku konania súťaže..
  6. V páre alebo dvojici starší partner určuje vekovú kategóriu.Partner nie viac ako dva roky mladší ako dolná hranica vekovej kategórie môže tancovať v tejto staršej vekovej kategórii. Rozdiel ich vekov nesmie byť viac ako 3 roky. Napríklad : jeden z páru /dvojice má 10 rokov a jeden 13, môžu teda tancovať v juniorskej vekovej kategórii. Ak by ale mladší z dvojice/páru mal iba 9 rokov nemohli by spolu tancovať. Mladší tanečníci môžu súťažiť v staršej vekovej kategórii aj v skupine a formácii, ak nie viac ako 50% skupiny/formácie je z mladšej vekovej kategórie. Len tanečníci nie viac ako 2 roky mladší ako dolaná hranica staršej vekovej kategórie môžu súťažiť so skupinou a formáciou . (Zjednodušene : maximálne o dva roky mladší a ak ich nie je viac ako 50%, títo tanečníci môžu tancovať v skupine a formácii v staršej vekovej kategórii). Tanečník môže nastúpiť v istej tanečej discipline iba v jednej vekovej kategórii (napr.nemôže tancovať Disco Dance skupinu aj ako dieťa aj ako junior). Pre skupiny a formácie seniorov platí : skupina /formácia musí mať vekový priemer nad 50 rokov a minimálne 50% členov skupiny/formácie musí mať 50 rokov a viac, ostatní musia mať viac ako 40 rokov.
  7. Dieťa vo veku 11 rokov a dvojica alebo pár rovnakého veku (11 rokov) sa môže zúčastniť aj MSR DVK aj .MSR JVK. Junior vo veku 15 rokov a dvojica alebo pár rovnakého veku (15 rokov) sa môže zúčastniť aj MSR JVK aj MSR HVK.

§6 Súťažné preukazy a licencie

 1. Súťaží sa môžu zúčastniť len členovia STO D IDO, ktorí sú registrovaní formou členského preukazu platného na príslušný súťažný rok. Súťaže sa môžu zúčastniť aj nečlenovia STO D IDO v prípade, ak zaplatia štartovný poplatok. Súťaží sa môžu zúčastňovať aj členovia iných zväzov registrovaných v IDO.

 2. Nominačnej súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia STO D IDO, prípadne obmedzené množstvo členov iných zväzov registrovaných v IDO.

 3. Funkcionári a porotci na súťažiach STO D IDO môžu byť len členovia STO D IDO s platnou licenciou STO D IDO.
  1. Prezídium STO D IDO udeľuje licenciu na základe úspešného absolvovania školenia a skúšok. Licencia je udeľovaná na dobu troch rokov.

 4. Medzinárodných súťaží IDO sa môžu zúčastňovať iba nominovaní členovia STO D IDO po zaplatení medzinárodnej licenice IDO (viď Príspevkový poriadok STO D IDO - porotci, súťažiaci).
§7 Prestupy a uvoľnenia (PRESTUPOVÝ PORIADOK )

 1. Členstvo v TK
  1. Členstvo v TK sa považuje za právoplatné dňom zaevidovania v evidencii STO D IDO t.j. uhradením členského poplatku.

 2. Zmena členstva
  1. Zmena členstva bude považovaná za právoplatnú v prípade splnenia týchto náležítostí:
   1. Bývalý TK a nový TK si medzi sebou vysporiadajú všetky náležitosti týkajúce sa prestupujúceho člena
   2. Bývalý a nový TK uzatvoria medzi sebou prestupovú zmluvu obsahujúcu všetky podmienky prestupu
   3. Nový TK zašle na sekretariát STO D IDO jeden z rovnopisov uzatvorenej prestupovej zmluvy spolu s iniciálami a doterajším preukazom člena
   4. Sekretariát STO D IDO vystaví členovi preukaz s novým názvom klubu

 3. Vstup Prezídia do prestupového konania
  1. Prezídium STO D IDO rieši individuálne každý konkrétny prestup za prítomnosti všetkých troch zúčastnených strán (prestupujúci člen - nový TK - materský TK) v prípade, ak písomne o to požiada Prezídium STO D IDO niektorá zo zúčastnených prestupových strán.
  2. Prezídium STO D IDO môže rozhodnúť o bezodplatnom prestupe (napr. Pri zmene trvalého bydliska, pri nástupe na vojenskú službu, pri štúdiu mimo bydliska ...)
  3. Až do definitívneho rozhodnutia Prezídia STO D IDO o prestupe môže tanečník tancovať len na MSR a nominačných súťažiach len za materský klub.

 4. Maximálne poplatky za prestup s úhradou:
  1. Základná prestupová suma je 200.-Sk za každý- aj načatý mesiac pôsobenia tanečníka v materskom klube od dátumu úhrady členského poplatku zaň. Ak za niektorú sezónu nebol za tanečníka uhradený členský poplatok, toto obdobie sa do výsledného počtu mesiacov nezaratáva
  2. Základná prestupová suma je násobená príslušným koeficientom podľa úspešnosti tanečníka v súťažiach :
   1. medailista MSR, finalista svetového alebo Európskeho pohára :
    1. v disciplínach sólo- koeficient 1,2
    2. v disciplínach duo koeficient 1,15
    3. v ostatných disciplínach koeficient 1,1
   2. Majster Slovenska, finalista ME aĘMS:
    1. v disciplínach sólo koeficient 1,4
    2. v disciplínach duo koeficient 1,35
    3. v ostatných disciplínach koeficient 1,3
   3. medailista svetového alebo Európskeho pohára:
    1. v disciplínach sólo koeficient 1,6
    2. v disciplínach duo koeficient 1,55
    3. v ostatných disciplínach koeficient 1,5
   4. medailista ME, víťaz svetového alebo Európskeho pohára:
    1. v disciplínach sólo koeficient 1,8
    2. v disciplínach duo koeficient 1,75
    3. v ostatných disciplínach koeficient 1,7
   5. medailista majstrovstiev sveta:
    1. v disciplínach sólo koeficient 2
    2. v disciplínach duo koeficient 1,95
    3. v ostatných disciplínach koeficient 1,9
   6. Majster Európy :
    1. v disciplínach sólo koeficient 2,2
    2. v disciplínach duo koeficient 2,15
    3. v ostatných disciplínach koeficient 2,1
   7. Majster sveta :
    1. v disciplínach sólo koeficient 2,4
    2. v disciplínach duo koeficient 2,35
    3. v ostatných disciplínach koeficient 2,3
  3. v prípade získania ocenení vo viacerých súťažiach sa zaratáva iba jeden najvyšší získaný koeficient

 5. Termín prestupu
  1. Prestup nadobúda platnosť po 15 dňoch od odoslania prestupovej zmluvy podľa bodu 2 b,c
  2. V tomto termíne P STO D IDO uskutoční zaevidovanie člena v novom TK a upovedomí oba TK.

 6. Pri opakovanom vstupe do STO D IDO sa na tohoto člena vzťahujú všetky body §7 Prestupy a uvoľnenia, ako keby k prerušeniu členstva nedošlo.

 7. Ostatné ustanovenia
  1. Ak tanečníkovi nebolo vyhovené vo veci prestupu, resp. nemal on alebo nový TK finančné prostriedky na prestup s úhradou, môže sa po uplynutí kalendárneho roku znovu uchádzať oten istý prestup a v takomto prípade sa v prestupe s úhradou ráta už iba 50 % z prestupovej sumy uvedenej v odstavci 4. tohto poriadku. Ak uplynie 2-ročná lehota a ide o žiadosť na ten istý prestup, musí v takomto prípade uvoľniť materský klub tanečníka bezodplatne a prípadné pohľadávky voči nemu riešiť občiansko-právnou cestou
  2. TK si môže nárokovať prestup s úhradou iba vtedy, ak jeho členovia resp. ich zákonní zástupcovia podpíšu súhlas s týmito ustanoveniami prestupového poriadku

§8 Súťažné disciplíny

 1. Tanečné disciplíny platné pre medzinárodné súťaže IDO určuje sekretariát IDO na príslušný súťažný rok.

 2. Kompletný zoznam tanečných disciplín platných pre všetky súťaže uskutočnené na území Slovenskej republiky vydáva Prezídium STO D IDO na nasledujúci súťažný rok ako prílohu k Súťažnému poriadku.

 3. Zoznam tanečných disciplín musí Prezídium vydať najmenej jeden mesiac pred začiatkom súťažného roka.

§9 Priebeh súťaže

 1. Ak sa do súťaže zaprezentuje viac ako 8 jednotlivcov, párov alebo kolektívov, musí súťaž prebehnúť viackolove.

 2. Do ďalšieho kola postupuje polovica súťažných vystúpení, maximálne 2/3. V prípade nepárneho počtu rozhodne vedúci súťaže o počte postupujúcich.
  1. V prípade, ak na MSR prvému kolu predchádza kvalifikácia (pozri bod 9, § 9), nasleduje po tomto prvom kole štvrťfinále bez ohľadu na počet tanečníkov v prvom kole
  2. Organizátor môže použiť pre postup z úvodného kola system "hope round"= kolo nádeje
  3. Štartovné poradie môže byť v nasledujúcom kole obrátené


 3. Do finále postupuje najviac 8 súťažných vystúpení.

 4. Ak sa do súťaže zaprezentuje iba jeden súťažiaci (sólo, duo, skupina, formácia), súťaž v danej disciplíne sa neuskutoční. Súťažiaci, v prípade, ak ide o nominačnú alebo majstrovskú súťaž, vystúpi iba exhibične. O možnej nominácii rozhodne Prezídium STO D IDO na základe odporúčania odbornej poroty daného súťažného podujatia a danej disciplíny.

 5. Súťaž sa hodnotí trojdimenzionálnym systémom, ktorý zahŕňa bodové hodnotenie (technika, kompozícia, imidž - 1-10 bodov v každom kritériu) a kríž (pridelený súťažiacim s najvyšším počtom bodov, pričom pri rovnakom počte bodov u viacerých súťažiacich na poslednom postupovom mieste sa rozhodca rozhodne, komu kríž pridelí). Počet postupujúcich do ďalšieho kola navrhuje (určí počet postupových krížov) vedúci súťaže pred kolom.
  1. Disciplíny Show Dance , Productins a Street Dance Show sa hodnotia aj štvrtým kritériom "show"; bodovo v rozpätí 1-10


 6. Finále sa hodnotí verejne umiestnením. Pre vyhodnotenie sa použije skating systém.

 7. Pravidlá týkajúce sa priebehu súťaže a spôsobu jej vyhodnocovania sú priebežne aktualizované a prispôsobované v nadväznosti na medzinárodné pravidlá.

 8. V prípade , ak sa na poslednom postupovom mieste umiestni viac súťažiacich , uskutoční sa roztancovanie Redance medzi týmito súťažiacimi.
 9. Na Majstrovstvách SR je v disciplínach Slovenského pohára obmedzený počet možných účastníkov (maximálne 77). V prípade, ak sa do prvého kola na MSR zaprezentuje maximálne 70 súťažiacich solo/duo – kvalifikácia neprebieha; ak sa zaprezentuje 71- 77 súťažiacich , organizátor má právo rozhodnúť o uskutočnení/zrušení kvalifikácie (ak sa kvalifikácia uskutoční, v 1.kole bude 70 tanečníkov); ak sa zaprezentuje 78 a viac súťažiacich, kvalifikácia sa uskutoční.
  V prípade vyššieho počtu prihlásených sa v danej súťažnej disciplíne uskutoční kvalifikácia v termíne konania súťaže. V uvedenom prípade sa kvalifikácie nezúčastňuje a priamo sa kvalifikuje 35 najlepších súťažiacich (sólo alebo duo) z rebríčka SP 2005 (30 z danej vekovej kategórie a 5 súťažiacich prichádzajúcich a prechádzajúcich z mladšej do staršej vekovej kategórie). Ak súťažiaci svoju priamu nomináciu nevyužije (zdravotné dôvody, prestup do staršej vekovej kategórie, zmena partnera v duu, iné dôvody), nominácia sa posúva na nasledovného v poradí, aby bol počet priamo nominovaných /kvalifikovaných vždy 35 zo SP 2005. Ak sa v mladšej vekovej kategórii Slovenský pohár nepočítal, tak postupuje 35 súťažiacich z aktuálnej vekovej kategórie.
  V prípade, ak na poslednom možnom (resp. niektorom z posledných možných) priamo postupujúcom nominačnom mieste zo Slovenského pohára je viac ako jeden súťažiaci/duo, bude priamo nominovaných viac (tí s rovnakým umiestnením) a priamo úmerne tomu sa zníži počet možných nominovaných z následnej nominačnej/ kvalifikačnej súťaže.
 10. V discipline Hip hop sólo je možné vo finale súťaže uplatniť pravidlá BATTLE:
  Battle je tanečný súboj, v ktorom proti sebe nastupujú dvaja jednotlivci. Tancujú striedavo v jednotlivých vstupoch. Vo vyraďovacej / kvalifikačnej časti má každý k dispozícii 2 vstupy; v súboji o prvé miesto a v súboji o tretie miesto má každý 3 vstupy. Dĺžka vstupu je minimálne 30 sekúnd, maximálne 45 sekúnd. Dĺžka vstupu je oznámená pred začiatkom súboja a je rovnaká pre všetkých tanečníkov v danej úrovni postupového kľuča (obrázok). Výmenu tanečníkov počas súboja oznámi moderátor. Tanečníci sú povinní jeho výzvy rešpektovať. Prvky predvedené mimo vyhradený čas nebudú porotou brané do úvahy. O tom, kto začína, sa tanečníci dohodnú medzi sebou. Ak sa nedohodnú, o právo výberu si "strihnú" (kameň, papier, nožnice).
  Tanečníci tancujú čelom/tvárou k sebe, výnimočne môžu zatancovaťpohybový tvar(tanečný prvok) smerom k porote, alebo divákom. Akýkoľvek fyzický kontakt medzi tanečníkmi je zakázaný. Zakázané je aj obmedzovanie pohybu a tanečného priestoru zo strany protivníka alebo divákov. Taktiež je okrem povzbudzovania zakázaná akákoľvek podpora zo strany tretej osoby/ osôb. Vysoko hodnotená je variabilita tanečných štýlov a pohybových tvarov v ich správnom technickom predvedení. Veľmi vysoko je hodnotená pohotová reakcia na hudbu , jej špecifiká, tempo, melódiu a frázovanie. Hodnotená je aj schopnosť okamžite reagovať a kvalitnejšie zatancovať ppohybové tvary/kombinácie predvedené súperom s následnou vlastnou nadstavbou/obohatením. Môžu byť použité aj techniky Break Dance a Electric Boogie (prípadne iné s hip-hopom súvisiace techniky a akrobacia) maximálne však v jednom vstupe daného súboja a nesmú dominovať. Obscénne alebo vulgárne správanie, ako aj gestá, nadávky a urážky súperov, divákov, poroty a podobne, sú zakázané .
  Porota hodnotí bezprostredne po ukončení battla (na pokyn moderátora) výrazným a jednoznačným ukázaním na víťaza. Hodnotiaca porota sa nesmie radiť a musí sedieť s dostatočným odstupom, ktorý znemožní komunikáciu. Účastníci finále sú vždy 8. Kritériá pre postup do finále sú nasledujúce:
  1. počet krížov získaných v semifinále
  2. súčet bodov udelených porotcami v semifinále
  3. redance. Ak sú v ňom dvaja tanečníci, o postupujúcom sa rozhodne formou battlu. Pri väčšom počte hodnotia porotcovia systémom skating a tancuje sa rovnako ako v predkolách.
  Finalisti sú zoradení podľa výsledkov semifinále a nasadení do súbojov podľa postupového kľúča:

  Kritériá pre nasadenie vo finále sú nasledujúce:
  1. väčší počet krížov v semifinále
  2. vyšší súčet bodov udelených v semifinále
  3. väčší počet krížov udelených spolu vo všetkých kolách súťaže
  4. nižšie štartovné číslo

  Nasadenie je pevné, po postupe nižšie nasadeného nedochádza k redukovaniu poradia a novému nasadzovaniu. Tanečníci sú oboznámení s tým, proti komu nastúpia, nevedia ale poradie po semifinále. Poradie po semifinále nevie ani porota. S poradím po semifinále sú oboznámení: sčítateľ, vedúci súťaže, odborný dozor a moderátor. Toto poradie je po skončení súťaže zverejnené spolu s výsledkami. Poradie jednotlivých súbojov závisí od štartového čísla tanečníkov. Pri vzostupnom zoradení rozhoduje nižšie štartové číslo tanečníka v súťažiacej dvojici, pri zostupnom zoradení rozhoduje vyššie štartové číslo tanečníka v súťažiacej dvojici. Výsledné poradie je určené nasledovne:
  1. víťaz súboja o prvé miesto
  2. porazený v súboji o prvé miesto
  3. víťaz súboja o tretie miesto
  4. porazený v súboji o tretie miesto
  5.-8. porazení v súbojoch vyraďovacieho kola majú zhodné umiestnenie 5.-8.
 11. Organizátor je povinný urobiť záznam celej súťaže STO D IDO a to na štandardnej kvalitatívnej úrovni

§10 Funkcionári súťaže a činovníci

 1. Funkcionármi súťaže môžu byť iba členovia STO D IDO s platnou licenciou alebo členovia národných zväzov IDO.

 2. Funkcionármi medzinárodných súťaží môžu byť iba osoby s platnou licenciou sekretariátu IDO.

 3. Na súťaži musia byť títo funkcionári:
  1. vedúci súťaže, tajomník, sčítateľ pre medzinárodné majstrovstvá;
  2. vedúci súťaže, tajomník, sčítateľ, odborný dozor pre medzinárodné súťaže na území SR;
  3. vedúci súťaže, sčítateľ, odborný dozor pre ostatné súťaže.
  4. Všetkých funkcionárov súťaže navrhuje usporiadateľ a schvaľuje:
   1. na medzinárodné majstrovstvá a kontinentálne poháre sekretariát PrezídiumIDO;
   2. na medzinárodné súťaže na území SR a ostatné súťaže Prezídium STO D IDO.
  5. Počas jednej súťaže nemožno funkcie meniť.

 4. Povinnosti funkcionárov súťaže:
  1. Vedúci súťaže.
   1. Zodpovedá za odborne správny priebeh súťaže.
   2. Kontroluje a vedie
    • správnosť obsadenia poroty a porady poroty a funkcionárov;
    • vhodnosť tanečnej plochy;
    • vhodnosť súťažných nahrávok (hudobný doprovod).
   3. Prijíma protesty.
   4. Ak sa nedostaví porotca 15 minút pred začatím súťaže, nominuje náhradníka (s platnou licenciou).
   5. Vedúci súťaže rozhoduje pri predložení výsledkov o:
    • priebehu medzikôl;
    • počte postupujúcich v nasledujúcich kolách.
   6. Vedúci súťaže nemá právo meniť rozhodnutie porotcov.
   7. Môže sa rozdeliť funkcia vedúceho súťaže a moderátora.
   8. Vedúci súťaže má právo diskvalifikovať súťažiaceho za nedodržanie súťažného poriadku
  2. Vedúci súťaže kontroluje:
   1. platnosť preukazov (licencií) rozhodcov a súťažiacich;
   2. správny spôsob sčítavania a vyhodnotenia.
  3. Vedúci súťaže zodpovedá za
   1. vedenie priestorových skúšok;
   2. zaznamenanie všetkých výsledkov do protokolov.
  4. Odborný dozor.
   1. Kontroluje priebeh súťaže podľa propozícií. V prípade ich porušenia je povinný informovať vedúceho súťaže, ktorý má právo diskvalifikovať súťažiaceho za nedodržanie súťažného poriadku.
   2. Má právo žiadať od porotcu vysvetlenie jeho rozhodnutia.
   3. Informuje Prezídium STO D IDO o nezrovnalostiach na súťaži.
  5. Sčítateľ.
   1. Riadi a kontroluje prácu technickej poroty.
   2. Zodpovedá za správnosť výpočtov a výsledkov súťaže.
   3. Spracúva podklady pre písomnosti o výsledkoch súťaže pre vedúceho súťaže.
   4. Spracúva podrobnú správu o súťaži, predkladá ju P STO D IDO a organizátorovi podujatia
  6. Tajomník
   1. Vykonáva registráciu na súťaži ako aj kontrolu súťažných preukazov
   2. Spolupracuje s vedúcim súťaže

 5. Všetci funkcionári súťaže musia byť uvedení v propozíciách súťaže.

 6. Pred každou súťažou je usporiadateľ povinný vymedziť čas na poradu funkcionárov.

§11 Porotca

 1. Prezídium STO D IDO vydáva zoznam porotcov.
  1. Porotcom súťaže môže byť iba člen STO D IDO s platnou licenciou alebo členovia národných zväzov IDO
   1. Kategorizácia porotcov STO D IDO :
    • tieňový porotca (jeho hodnotenie nie je započítavané a nie je honorované )
    • dobrovoľný doplnkový porotca pohárovej súťaže (jeho hodnotenie je započítavané, ale nie je honorované)
    • regulárny národný porotca pohárovej súťaže (jeho hodnotenie je započítavané a je honorované)
    • regulárny národný porotca majstrovstiev Slovenska (jeho hodnotenie je započítavané a je honorované)
    Postup z nižšej do vyššej kategórie porotcov je možný len po absolvovaní jedného súťažného podujatia v jednej kategórii, pokiaľ vo výnimočných a odôvodnených prípadoch Prezídium nerozhodne inak
   2. VIP porotca
    Prezídium môže na súťaž nominovať VIP porotcu. VIP porotca je expert a odborník v istej tanečnej disciplíne, alebo je známou osobnosťou, prípadne umelcom a nemusí byť držiteľom licencie STO D IDO

 • Počet porotcov na súťaži.
  1. Súťaže hodnotí vždy nepárny počet porotcov.
  2. Počet porotcov:
   1. minimálny počet 7 porotcov sa predpisuje na medzinárodných majstrovstvách a majstrovstvách SR, ak Prezídium v odôvodnených a výnimočných prípadoch nerozhodne inak;
   2. minimálny počet 5 porotcov sa predpisuje na medzinárodných súťažiach, veľkých cenách, cenách, pohárových súťažiach;
   3. minimálny počet 3 porotcov sa predpisuje na družobných, medziklubových, regionálnych a vnútroklubových súťažiach.
  3. Pri počte 5 a viac porotcov môžu byť najviac dvaja z jedného súboru (kolektívu).
  4. Na Majstrovstvách SR a celoštátnych nominačných súťažiach iba 1 porotca z 1 súboru (kolektívu).

 • Počas jednej súťaže v jednej súťažnej disciplíne nemožno porotcu meniť, s výnimkou výnimočných a odôvodnených prípadov.

 • Zahraničných porotcov na súťažiach odsúhlasuje Prezídium STO D IDO. Na medzinárodné majstrovstvá sekretariát IDO.

 • Do každej poroty musí byť nominovaný jeden náhradný porotca, ktorý pracuje na pokyn vedúceho súťaže, alebo ak sa delegovaný porotca nedostaví 15 minút pred začiatkom súťaže, alebo v prípade iných nepredvídateľných situácií.

 • Rozhodovanie v zahraničí.
  1. Pre každé rozhodovanie v zahraničí musí dať súhlas Prezídium STO D IDO.
  2. Súhlas s účasťou porotcu na súťaži v zahraničí sa vydá len vtedy, ak pozvanie je zaslané cestou zahraničného tanečného zväzu najmenej 21 dní pred termínom súťaže.
  3. Pri zistení porušenia bodu 6.1. Prezídium udelí napomenutie. Pri opakovanom priestupku zastaví činnosť maximálne na 6 mesiacov odo dňa priestupku, vyškrtne zo zoznamu porotcov.

 • Činnosť porotcov.
  1. Porotca má za úlohu ohodnotiť úroveň súťažného vystúpenia podľa kritérií obvyklých v daných tanečných disciplínach.
  2. Pri hodnotení má porotca najvyššie právo, jeho rozhodnutie nemôže nikto meniť.
  3. Rozhodovanie je nezávislé od predchádzajúcich výsledkov, od mienky trénerov, choreografov a iných porotcov.
  4. Porotca nevysvetľuje svoje rozhodnutie, nepodáva informácie o svojich rozhodnutiach a nehovorí počas súťaže o úrovni a výkonoch súťažiacich (výnimka platí pre §10, bod 4.4.2.).
  5. Neúčasť neospravedlnená aspoň 24 hodín predom po písomnom prijatí pozvania-nominácie ako porotcu na majstrovstvá SR Prezídiom, sa považuje za priestupok. Prezídium použije ustanovenie § 11, bod 6.3.

  §12 Ceny a tituly

  1. Na súťaži musí byť udelená najmenej jedna cena - víťazovi súťaže.
   1. Na majstrovstvách Slovenska aspoň víťaž t.j. majster Slovenska získava pohár
   2. Ak je majstrom Slovenska zahraničný tanečník, pár alebo súbor získava titul "Víťaz majstrovstiev SR" a vecné ceny. Najlepšie umiestnený slovenský tanečník, pár, dvojica alebo kolektív vtedy získava titul "Majster Slovenska" a pohár.

  2. Ceny a diplomy musí usporiadateľ súťaže odovzdať na súťaži v rozsahu, ako boli uvedené v schválených propozíciách. V prípade, že ide o finančné ceny, ktoré nebudú na súťaži vyplatené v hotovosti, musí byť termín a spôsob platby vopred oznámený v propozíciách.

  §13 Finančné zabezpečenie

  1. Porota a funkcionári majú nárok na náhradu cestovného, stravného, ubytovania a honoráru podľa platných predpisov a v súlade s Finančným poriadkom STO D IDO.

  2. Pre medzinárodné súťaže platia predpisy sekretariátu IDO.

  §14 Žiadosti, protesty, sťažnosti a pripomienky

  1. Žiadosti a sťažnosti.
   1. Žiadosti a sťažnosti týkajúce sa Súťažného poriadku sa podávajú písomne na Prezídium.

  2. Protesty a pripomienky.
   1. Protest vedeniu súťaže voči porušeniu Súťažného poriadku alebo chybnému rozhodnutiu môže podať jednotlivec v sólových súťažiach, alebo jeden z dvojice/páru v súťažiach dvojíc/párov, alebo vedúci súťažiaceho kolektívu. Protest sa môže podať pred začiatkom alebo po skončení súťažného kola písomne. Pri písomnom podaní sa musí zložiť finančná kaucia. Výšku kaucie stanoví Prezídium, podľa ustanovení Finančného poriadku.
   2. Vedúci súťaže protest musí prijať a o proteste rozhodne. Protesty alebo pripomienky proti rozhodnutiu vedúceho súťaže na danej súťaži nie sú prípustné.
   3. Každý protest a výsledné rozhodnutie musí byť zaznamenané v správe o súťaži.
   4. Proti rozhodnutiu vedúceho súťaže má právo odvolať sa iba súťažiaci kolektív, do ktorého súťažiaci patrí. Odvolanie sa podáva písomne do 7 dní po súťaži na Prezídium.
   5. Prezídium protest prerokuje a svoje rozhodnutie oznámi do jedného mesiaca od podania.
   6. Žiadosti, prípadne protesty na súťažiach IDO sú možné len prostredníctvom vedúceho výpravy

  §15 Záverečné ustanovenia

  1. Tento Súťažný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1.2006.

  2. Súčasťou Súťažného poriadku sú:
   1. Etický kódex (Etické pravidlá správania na súťažiach STO D IDO)
   2. Vzor formulára propozícií.
   3. Zoznam súťažných disciplín.
   4. Vybrané paragrafy zo súťažného poriadku sekretariátu IDO.


  ETICKÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA NA SÚŤAŽIACH STO D IDO (PRÍLOHA SÚŤAŽNÉHO PORIADKU STO D IDO)

  1. ETICKÉ SPRÁVANIE
   Každý súťažiaci sa správa športovo, eticky a spôsobom, aký očakáva od ostatných vo vzťahu k nemu. Každý súťažiaci by mal byť dobrým víťazom ako aj porazeným (dôstojne prijať víťazstvo aj prehru). Počas súťaže nie je prípustný žiadny psychický, či fyzický nátlak, ani iné neprimerané správanie voči organizátorom, porotcom alebo súťažiacim.
  2. SPRÁVANIE SA V ZÁKULISÍ A NA/PRI JAVISKU
   Súťažiaci sa v zákulisí chová slušne, nevzbudzuje verejné pohoršenie, je objektívny, otvorený a priateľský k ostatným súťažiacim, nesmie rušiť vystúpenie iných súťažicich, udržiava v čistote a poriadku šatne, zákulisie a iné verejné priestory.
   Súťažiaci nesmie súťažiť pod vplyvom alkoholu, ani omamných a psychotropných látok. V prípade dokázateľného zistenia požitia drog alebo alkoholu má právo vedúci súťaže takéhoto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. V ďalšom konaní postupuje Prezídium v súlade s príslušnými ustanoveniami Kárneho poriadku.
  3. SPRÁVANIE SA MIMO SÚŤAŽNÝCH PRIESTOROV
   Súťažiaci sa správa slušne aj v hoteli/ubytovni, v jedálni, či iných verejných priestoroch. Akékoľvek neprimerané správanie, resp verejné vystupovanie, ktoré je v rozpore so základnými zásadami morálky a etiky je neprípustné.
  4. VYTVÁRANIE POZITÍVNEHO IMIDŽU TANCA (tanečník, tréner, choreoraf, funkcionár)
   Hudba vždy by mala byť primeraná veku tanečníka, text by nemal obsahovať nevhodné výrazy, najmä nie v detskej a juniorskej vekovej kategórii.
   Téma a choreografia by mali byť adekvátne veku tanečníka, vystúpenie by nemalo obsahovať nevhodné alebo obscénne pohyby.
   Kostým by mal byť primeraný veku, štandardnej kvality, mal by zodpovedať tanečnej náročnosti a charakteru príslušnej disciplíny; jeho celkový imidž by mal spĺňať základné kritériá etiky, morálky a slušnosti.
   Celkový imidž nesmie byť vyzývavý ani uražajúci a mal by zodpovedať príslušnej disciplíne a veku tanečníka.
  5. ETICKÉ PRAVIDLÁ PRE TRÉNEROV A CHOREOGRAFOV
   Tréner (choreografi) sa správa za každých okolností športovo, profesionálne a s maximálnou mierou objektivity.
   Tréneri (choreografi) sa vzájomne rešpektujú; mali by sa na verejnosti v prítomnosti iných osôb vyhnúť nevhodným poznámkam o kolegoch tréneroch, choreografoch, resp. tanečných výkonoch súperov.
   Tréner (choreograf) má právo klásť otázky týkajúce sa výsledkov (vedúcemu súťaže, odbornému dozoru), avšak nie na verejnosti, resp. za prítomnosti iných osôb. Každé rozhodnutia počas súťaže by mal rešpektovať.
   Tréner (choreograf) za žiadnych okolností nesmie obťažovať, vyvíjať nátlak, používať nevhodné a neprimerané spôsoby a formy komunikácie, alebo inak ovplyvňovať organizátorov a funkcionárov na súťaži.
   Choreografi a tanečníci by nemali kopírovať choreografie iných tanečníkov.
  6. POVINNOSTI TRÉNERA
   Tréneri zodpovedajú za to, že ich tanečníci poznajú, dodržiavajú a rešpektujú Etické pravidlá správania sa na súťažiach STO D IDO, správajú sa slušne na mieste súťaže aj v iných preistoroch (hotel...), rešpektujú ostatných súťažiacich., sú včas pripravení sa súťaž v súlade s časovým plánom a predstihom (1 hodina predzačiatkom vlastnej súťažnej disciplíny), neopúšťajú miesto sôťaže pred zverejnením výsledkov kola (v prípade nutnosti redance), sú prítomní na vyhlasovaní výsledkov, pripravení prijať každý výsledok a umiestnenie a vo všeobecnosti sa správajú tak, aby ich chovanie na verejnosti bolo vzorom pre tanečníkov.
  7. ETICKÉ PRAVIDLÁ PRE POROTCOV
   Porotca hodnotí v zmysle pravidiel STO D IDO podľa najlepšieho “svedomia a vedomia”, objektívne a férovo, zohľadňujúc a uplatňujúc všetky kritériá hodnotenia.
   Porotca odmietne hodnotenie súťažnej disciplíny, pokiaľ je v súťaži člen jeho rodiny, prípadne súťaží jeho vlastná choreografia.
   Porotca rešpektuje svojich kolegov a vyhýba sa nevhodným poznámkam o kolegoch porotcoch a iných členoch organizačného štábu.
   Porotca nesmie akýmkoľvek spôsobom (poznámky, gestá a pod.) znevažovať tanečníkov, trénerov a choreografov.
   Porotca nesmie byť počas súťaže pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok. V prípade dokázateľného zistenia požitia drog alebo alkoholu má právo vedúci súťaže po dohode s organizátormi porotcu z rozhodovania na súťaži vylúčiť. V ďalšom konaní postupuje Prezídium v súlade s príslušnými ustanoveniami Kárneho poriadku.
   Porotca sa počas hodnotenia vyhýba fajčeniu, žuvaniu žuvačky a koná v súlade so základnými zásadami morálky a etiky. Chová sa vždy reprezentatívne, eticky a profesionálne; je vhodne a primerane oblečený.
   Porotca sa počas súaťaže nesmie kontaktovať s tanečníkmi, trénermi a choreografmi, počas súťaže nesmie tanečníkom ani trénerom nijakým spôsobom (gestá, mimika a pod.) poskytovať žiadne informácie, ktoré súvisia s priebehom súťaže a jeho hodnotením.
   Porotca počas hodnotenia disciplíny nepoužíva mobil, fotoaparát ani videokameru.

  Propozície (vzor)

  VŠEOBECNÉ a TANEČNÉ SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ IDO
  ( vybrané pravidlá )

  1. LICENCIE : Súťaží IDO sa môžu zúčastňovať iba tanečníci a funkcionári (Supervisor, Chairman of Judges, porotca ) , ktorí majú zaplatenú medzinárodnú licenciu IDO (pozri Príspevkový poriadok) . Platí sa raz a je doživotná.

  2. ŠTARTOVNÉ : na každej súťaži platí tanečník štartovné (prostredníctvom STO D IDO) 15 EURO na osobu (bez ohľadu na počet disciplín , v ktorých súťaží)

  3. NÁKLADY : Účasť na súťažiach IDO sa pre tanečníkov uskutočňuje na vlastné náklady (cestovné, ubytovanie, strava).

  4. HUDBA :
   • vlastná hudobná nahrávka ( vynikajúcej kvality, nahratá na začiatku nosiča, jediná skladba na nosiči, nosič CD , MD , kazeta nie je odporúčaná !)
   • hudba organizátora (napr. Disco Dance, Hip Hop… )
   • IDO hudba (napr. Mixing blues, Swing.. )

  5. POČET SÚŤAŽIACICH na tanečnej ploche : v prípade vlastnej hudobnej nahrávky - jedno vystúpenie na tanečnej ploche; v prípade hudby organizátora alebo IDO hudby v predkolách maximálne 6 jednotlivcov, tri skupiny,dvojice, páry na tanečnej ploche, v semifinále maximálne 2 skupiny, dvojice, sóla na tanečnej ploche, vo finále maximálne jedna skupina, pár, sólo na tanečnej ploche. (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže Supervisor, Chairman of Judges a Organizor rozhodnúť inak).

  6. TANEČNÁ PLOCHA : veľkosť minimálne 8 x 8 m (sólové a párové disciplíny ), minimálne 12 x14 m ( skupiny a formácie )

  7. PRIESTOROVÉ SKÚŠKY :
   • IDO hudba - 10 minút, všetci tanečníci naraz
   • vlastná hudobná nahrávka formácie DVK - 5 minút, každý s hudbou, zvlášť
   • lastná hudobná nahrávka formácie JVK, HVK - 1 minúta, bez hudby (môže byť aj na vedľajšej ploche , ak je totožná rozmerom a kvalitou so súťažnou)
   • vlastná hudobná nahrávka sólové a párové disciplíny - 20 minút, všetci, skúška "na sucho" bez hudby

  8. SVETLO : pri formáciách je možné spolupracovať s osvetľovačom

  9. HOPE ROUND : "Kolo nádeje" Organizátor súťaže môže rozhodnúť o uskutočnení takzvaného "kola nádeje", t.j. že z prvého kola priamo postupuje iba 50% potrebných postupujúcich a všetci ostatní bojujú o zvyšných 50% postupových miest , t.j. všetci súťažiaci tancujú na súťaži minimálne 2 krát

  10. DISKVALIFIKÁCIA : po porušení pravidiel na súťaži IDO je súťažiaci, resp. kolektív napomenutý, ak však porušenie pravidiel zopakuje v nasledujúcom kole , môže byť potrestaný diskvalifikáciou

  11. VEDÚCI VÝPRAVY : vedúci výpravy nominovaný Prezídiom STO D IDO je prítomný na každej súťaži IDO; je jediným hovorcom slovenskej výpravy (aj vo veci požiadaviek, protestov, a pod.). V prípade oficiálneho protestu musí vedúci výpravy zaplatiť sumu 10,- Euro

  12. KONTROLA na súťažiach IDO : na súťažiach IDO môže IDO Supervisor "náhodným výberom" kontrolovať vek tanečníkov. Preto je potrebné mať vždy doklad (pas alebo iné potvrdenie) o veku každého tanečníka

  13. CENY na súťažiach IDO – každý účastník diplom; na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy vo všetkých vekových kategóriách medaily pre všetkých finalistov, pohár alebo trofej pre víťaza; na iných súťažiach IDO - trofeje alebo poháre pre všetkých finalistov

  Slovenský pohár 2006


  1. Súťažné disciplíny:
   • Deti:
    • Disco Dance - dievčatá
    • Disco Dance - chlapci
    • Disco Dance - duo
   • Juniori:
    • Disco Dance - dievčatá
    • Disco Dance - chlapci
    • Disco Dance - duo
    • Hip Hop - dievčatá
    • Hip Hop - chlapci
    • Hip Hop - duo
   • Hlavná veková kategória:
    • Disco Dance - ženy
    • Disco Dance - muži
    • Disco Dance - duo
    • Hip Hop - ženy
    • Hip Hop - muži
    • Hip Hop - duo

  2. Počet súťaží neobmedzený - P STO D IDO rozhodne o pridelení súťaže SLP na základe propozícií zaslaných usporiadateľom

  3. Hodnotenie: zarátajú sa 3 najlepšie výsledky v jednotlivých kolách SLP ( podľa výšky dosiahnutých bodov ) a výsledok finálovej súťaže, ktorou sú Majstrovstvá Slovenska

  4. Systém bodovania:
   • jednotlivé kolá
    • 1. miesto - 15 bodov
    • 2. miesto - 12 bodov
    • 3. miesto - 10 bodov
    • 4. miesto - 9 bodov
    • 5. miesto - 8 bodov
    • 6. miesto - 7 bodov
    • Semifinalisti - 5 bodov
    • Ostatní - 2 body
    • + sa pripočítava počet bodov rovnajúci sa počtu účastníkov, ktorých súťažiaci porazil
   • finále SLP
    • 1. miesto - 30 bodov
    • 2. miesto - 24 bodov
    • 3. miesto - 20 bodov
    • 4. miesto - 18 bodov
    • 5. miesto - 16 bodov
    • 6. miesto - 14 bodov
    • Semifinalisti - 10 bodov
    • Ostatní - 4 body
    • + sa pripočítava počet bodov rovnajúci sa počtu účastníkov, ktorých súťažiaci porazil

  5. Ocenenia v Slovenskom pohári:
   • diplomy prvým šiestim v konečnom poradí SLP
   • víťaz SP bude automaticky nasadený ako slovenská päťka na medzinárodných súťažiach v nasledujúcej sezóne, ak nie je súčasne majstrom Slovenska
   • víťaz Slovenského pohára , ktorý v roku vyhodnotenia predošlého ročníka prejde do staršej vekovej kategórie, bude nasadený ako 5. na medzinárodnej súťaži, ak sa na majstrovstvách SR v tejto staršej vekovej kategórii umiestni do 10. miesta
   • umiestnenie v SP 2006 bude určujúce pre priamu nomináciu najlepšie umiestnených na MSR 2007

  Slovenská súťaž družstiev o titul
  "SÚBOR ROKA"


  1. Druh súťaže : Celoročná súťaž družstiev (klubov, súborov)

  2. Disciplíny a vekové kategórie: Všetky, ktoré budú v programe pohárových súťaží v roku 2006

  3. Systém bodovania : viď Slovenský pohár 2006, s tým, že body sa pripočítavajú na konto družstiev.

  4. Doplnky v bodovaní:
   1. Výsledný počet bodov získaných na každej súťaži sa násobí príslušným koeficientom :
    • disciplíny sólo : 1,0
    • disciplíny duo : 1,2
    • disciplíny small group : 1,5
    • disciplíny formation : 2,0
   2. V súťažiach sólo a duo získava body pre družstvo len jeden najlepšie umiestnený jednotlivec resp. duo v danej súťaži
    V prípade ak súťaží duo zložené zo zástupcov 2 súborov , započíta sa každému súboru 50% bodového zisku do hodnotenia "Súbor roka" 2006

  5. Ocenenia :
   • diplomy prvým piatim družstvám
   • víťaz získa pohár a titul SÚBOR ROKA STO D IDO na príslušný rok
   • prví piati získajú odstupňovane :
   • finančnú prémiu STO D IDO (podľa finančných možností organizácie, resp. Z účelových grantov napr. na reprezentáciu SR a pod.)
   • možnosť bezplatnej reklamy v časopise Tanečný svet
   • po 5-4-3-2-1 ks časopisu Tanečný svet do klubu na celý ďalší rok zdarma