Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 430
Názov: Valné zhromaždenie SZTŠ
Mesto: Bratislava
Miesto konania: UNI Dance , Pekná cesta 2/A
Dátum konania: 13.06.2018
Prvý deadline: -
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
Poverenie k zastupovaniu VZ 18 [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 11.06.2018)
poverenie VZOR vyplnenia [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 11.06.2018)
 
Štartovné:
 
Harmonogram: PODROBNOSTI a materiály na:
http://www.szts.sk/sk/documents/39/vz-szts

Riadne Valné zhromaždenie SZTŠ sa bude konať v TK UNI-DANCE, Pekná cesta 2/A , Bratislava

začiatok 15.00 hod
prezentácia delegátov 14.15 – 14.50 hod.

Zároveň upozorňujeme členov SZTŠ, že v zmysle čl. 7 ods. 15 Stanov majú právo doplniť program rokovania VZ o nové body na prerokovanie najneskôr do 29.05.2018 do 15:00 hod. Neskôr navrhnutý bod programu rokovania VZ môže byť predmetom zasadnutia VZ len v prípade ak:
1. ho schvália delegáti zastupujúci všetkých členov SZTŠ
2. alebo ak bude navrhnutý delegátom VZ v písomnej podobe najneskôr do skončenia prezentácie delegátov VZ a VZ ho schváli v rámci programu rokovania VZ; takto doplnený bod programu môže VZ len prerokovať ale nemôže o ňom hlasovať (čl. 7 ods. 15 Stanov).

Doplňujúce návrhy podané po 29.5.2018 15:00 hod. sa nebudú zverejňovať na webovej stránke SZTŠ pred zasadnutím VZ.


Program VZ
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
2. Voľba predsedu VZ a predsedníctva VZ
3. Voľba predsedov a členov mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
4. Voľba skrutátorov
5. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie programu rokovania
8. Správa o činnosti Rada
9. Správa o činnosti Kontrolóri
10. Správa o činnosti ODRK
11. Schválenie rozpočtu a plánu činnosti na rok 2019
12. Zmeny materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VZ (Stanovy, Finančný poriadok, príslušné časti Organizačného poriadku) – po návrhu každého materiálu diskusia k návrhu
13. Schválenie legislatívnych materiálov
14. Voľba kontrolóra SZTŠ
15. Rôzne
16. Záver

Prezentácia delegátov, plnomocenstvo (zastupovanie), pozývanie čestných hostí, hostí a zamestnancov zväzu vrátane povinností delegátov VZ prebiehajú v zmysle Organizačného poriadku SZTŠ, časť 1. Organizačná štruktúra SZTŠ, článok 1. Valné zhromaždenie SZTŠ, bod 3. Osoby zúčastnené na VZ. Osobitne sa upozorňuje na spôsob určenia delegátov VZ a spôsob určenia počtu ich hlasov (čl. 7 ods. 1-5 Stanov). O počte hlasov bude kluby informovať Evidenčný úsek.

O priebehu volieb bude členskú základňu informovať volebná komisia zvolená vo voľbách na Mimoriadnom VZ 2017 a to až do zvolenia novej volebnej komisie. Materiál bude zverejnený na webovej stránke SZTŠ.

Z riadneho VZ bude robený zvukový záznam
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK